Menü bezárása gomb.Menü gomb.
Saáry Lilla Pszichológus
Menü bezárása gomb.Menü gomb.
adatkezelés, titoktartás

A Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során a www.saarylilla.hu weboldalon elektronikusan megadott személyes adatokat Saáry Lilla Egyéni Vállalkozó (továbbiakban Saáry Lilla E.V., vagy Adatkezelő) kezeli. A Felhasználó (továbbiakban Felhasználó vagy Érintett) által az interneten keresztül történő Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során megadott adatok valódiságáért és pontosságáért az Adatkezelő nem felel.

1. Az adatkezelő adatai

Az Adatkezelő megnevezése: Saáry Lilla Egyéni Vállalkozó
Az Adatkezelő nyilvántartási száma: 55584692
Az Adatkezelő székhelye: 3399 Andornaktálya, Arany János utca 8.
.Az Adatkezelő telefonos elérhetősége: +36-30-547-0779
Az Adatkezelő elektronikus elérhetősége: hello@szilagyitamas.design
Az Adatkezelő postai címe: 3399 Andornaktálya, Arany János utca 8.
Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: nem foglalkoztat ilyen személyt az Adatkezelő.

2. Az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlata során mindig alkalmazza és betartja a rá és tevékenységére vonatkozó hatályos jogi szabályozást, különösen a következőket:

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

A 2011. évi CXII. törvényt, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.).

A 2008. évi XLVIII. törvényt, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

A 2001. évi CVIII. törvényt, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.).

Az 1995.  évi CXIX. törvényt, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Kkt.).

Az Adatkezelőt köti továbbá a Magyar Pszichológiai Társaság és a a brit National Council of Psychotherapists szakmai etikai kódexe, különösen a következő szakaszok:


"[...] 5. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

5.1. A pszichológust titoktartási kötelezettség terheli minden - a kliens ellátása során tudomására jutott pszichológiai és személyes adatai vonatkozásában, amelyek a pszichológusi titokkörbe tartoznak. Ezeket az adatokat csak az arra jogosulttal közölheti, és köteles azokat bizalmasan kezelni. A titoktartási kötelezettsége a klienssel való kapcsolatának lezárása után is fennáll.

5.1.1. A pszichológusi titok körébe tartozik minden, a szakmai tevékenysége során tudomására jutott pszichológiai és személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett kezelésre vonatkozó, valamint a kezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat, függetlenül attól, hogy az írásbeli, vagy szóbeli közléssel, vagy bármely pszichológiai vizsgálat során ismert meg.

5.1.2. Pszichológiai adat különösen: az érintett értelmi és lelki állapotára, viselkedésmódjára, örökbefogadó szülői, nevelőszülői, gyámi, gondnoki feladatok ellátására, illetve e feladatok ellátására való alkalmasság kizárására, pályaalkalmasságára, illetve a pályaalkalmasság kizárására, kóros szenvedélyére vonatkozó, illetve észlelt, vizsgált, mért, leképezett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. családi környezet, foglalkozás.)

5.1.3. Személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására.

5.1.4. A vizsgálati és terápiás dokumentációk megőrzése, illetve megsemmisítése tekintetében a pszichológus a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltak szerint jár el.

5.2. A pszichológus a pszichológiai adatok felvétele és kezelése során az alábbi követelményeknek is megfelel:-        Az adatfelvételnek és az adatok kezelésének mindenkor tisztességesnek és
      törvényesnek kell lennie.-        Az adatoknak pontosaknak, teljeseknek, és ha szükséges, időszerűeknek kell lenniük.-        Tárolásuk módjának alkalmas kell lenni arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához
      szükséges ideig lehessen azonosítani.

5.3. Tiszteletben tartja a kliens azon igényét, hogy a pszichológiai vizsgálat várható kimeneteléről, eredményéről kiknek adható felvilágosítás, illetve, hogy a kliens kiket zár ki pszichológiai adatainak részleges vagy teljes megismeréséből.

5.4. Az érintett kliens pszichológiai adatait a kliens hozzájárulása hiányában is közölni kell, amennyiben ezta) törvény elrendeli, illetveb) mások védelme szükségessé teszi.

5.5. A kliens gondozását végző személlyel az érintett kliens hozzájárulása nélkül is közölni lehet azokat a pszichológiai adatokat, amelyek ismeretének hiánya a kliens pszichés állapotát hátrányosan befolyásolja. Ezen belül megoszthatja a szülővel a rábízott titkot, amennyiben a gyermeknek ebből nem származik kára. Ha azonban a pszichológus úgy ítéli meg, hogy a gyermek érdekét súlyosan sértheti a tudomására jutott bizalmas információ kiadása, továbbra is köteles megőrizni azt.

5.6. A kliens felé biztosítja, hogy vizsgálata és ellátása során csak azok a személyek legyenek jelen, akiknek részvétele az ellátásban szükséges, illetve azok, akiknek jelenlétéhez a kliens hozzájárult. A titoktartás kötelezettség terheli a kliens vizsgálata és ellátása során jelenlévő és az ellátásban résztvevő személyeket is. Köteles e személyek figyelmét titoktartási kötelezettségükre felhívni, és őket a titoktartási kötelezettség tartalmáról tájékoztatni.

5.7. Azokkal a személyekkel (vagy legális képviselőikkel) vagy szervezetekkel, amelyekkel szakmai vagy tudományos kapcsolatba kerül, - lehetőség szerint előzetesen, illetve amint új körülmények merülnek fel, - megtárgyalja (a) a titoktartás megfelelő határait, mértékét, (b) a kapcsolat során nyert információk előrelátható felhasználását. Megőrizi az őt alkalmazó, illetve megbízó szervezet szolgálati titkait is.

5.8. A különböző elektronikus médiákban szolgáltatást, információt nyújtó pszichológus felhívja a kliensei/ügyfelei figyelmét azokra a kockázatokra, amelyek a bizalmas adatokat és a titoktartást érinthetik.

5.9. Ügyel arra, hogy publikációiban, beszámolóiban, előadásaiban, oktatási tevékenysége vagy a médiában tett nyilatkozatai során, - az érintettek előzetes beleegyezése vagy törvényi felhatalmazás nélkül -, a szakmai titoktartás kötelezettsége alá eső információk ne jussanak illetéktelen személy tudomására. Gondoskodik arról, hogy a személyre, szervezetre, illetőleg a körülményekre vonatkozó adatokat úgy elfedje, hogy azok alapján az érintettek ne legyenek felismerhetők. [...]"3. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő grafikai tervezés terén nyújt szolgáltatást. A honlap felkeresése során, a „Kapcsolat” menü pontban, a Felhasználónak lehetősége van az Adatkezelővel a kapcsolatot felvenni és üzenetet küldeni elektronikus úton. A Felhasználó által beküldött üzenet feldolgozásra kerül és ez alapján egy válaszüzenetben kapcsolatfelvételre kerül sor vele, abban a témában, amiben az üzenetet küldte.

Az Adatkezelő a leírt céltól eltérően nem használja fel az Érintett személyes adatait.


4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a Felhasználók önkéntes és kifejezett hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulás megadása az Adatkezelő szilagyitamas.design weboldalán, a Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor, ezen tájékoztató egyidejű elektronikus elolvasásával és elfogadásával történik meg.

A Felhasználó személyes adatait nem köteles megadni, de a Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésének és beküldésének előfeltétele, mert ennek hiányában a Felhasználóval nem lehet kapcsolatot létesíteni és válaszolni, megfelelően reagálni az általa küldeni kívánt üzenetre.

5. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő honlapján (www.szilagyitamas.design) lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges, azonban a Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltéséhez és beküldéséhez a következő személyes adatok megadása szükség: Név, Email cím.

6. Az adatkezelés időtartama

Összességében, alapesetben, a Kapcsolatfelvételi űrlap beérkezését követően a kapcsolódó személyes adatokat 60 napig kezeli az Adatkezelő. Az Adatkezelő az űrlap beérkezését követően arra 15 napon belül érdemben reagál, majd kiküldi válaszát a Felhasználónak. Amennyiben a Felhasználó nem reagál az Adatkezelő által kiküldött válaszra 30 napon belül, akkor ennek tényét 15 nap alatt ellenőrzi az Adatkezelő, majd törli a Felhasználó személyes adatait.

Amennyiben a Felhasználó a hozzájárulását a 60. napot megelőzően visszavonja, úgy az adatkezelés időtartama a hozzájárulás megadásától a visszavonásáig tart. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor, díjmentesen visszavonhatja elektronikus, vagy postai úton. Az Adatkezelő a tudomásszerzést követően 15 napon belül intézkedik a személyes adatok törléséről.

Amennyiben a válaszüzenet kiküldése után, olyan automatikus email üzenet érkezik vissza az Adatkezelőnek, hogy az email cím már nem érhető el, vagy már nem a hozzájárulást megadó érintett használja, akkor az email címhez kapcsolódó összes személyes adat törlésére intézkedik a tudomásszerzést követő 15 napon belül.

A visszavonáshoz való jog nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

7. Az Érintett jogai személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

Átlátható tájékoztatást kapjon az adatainak kezelésével kapcsolatban.

Visszajelzést kapjon az adatkezelés folyamatban levőségéről és az átlátható tájékoztatásban szereplő információkat megkapja.

A rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsék, vagy a hiányos személyes adatokat kiegészítsék.

A rá vonatkozó személyes adatokat töröljék.

Kérésére az Adatkezelő az adatkezelést korlátozza.

Személyes adatait megfelelő formátumban megkapja és azokat más adatkezelőnek továbbítsa.

8. A személyes adatok törlése

Az adatkezelő törli az Érintett személyes adatait a Kapcsolatfelvételi űrlap beérkezését követően 60 nappal, amennyiben az Érintett 30 nap elteltével nem reagál érdemben a részére kiküldött válaszüzenetre.

Az Adatkezelő törli az Érintett személyes adatait, ha a hozzájárulását visszavonja a 6. pontban foglaltak szerint.

Amennyiben az Érintett kéri személyes adatainak törlését az Adatkezelő 15 napon belül törli azokat.

Amennyiben a válaszüzenet kiküldése után, olyan automatikus email üzenet érkezik vissza az Adatkezelőnek, hogy az email cím már nem érhető el, vagy már nem a hozzájárulást megadó érintett használja, akkor az email címhez kapcsolódó személyes adatok törlésére intézkedik az Adatkezelő, a tudomásszerzést követő 15 napon belül.

Amennyiben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy a bíróság az Érintett személyes adatainak törlését kéri, akkor az a jogerős határozatban, végzésben foglaltak szerint történik meg.

9. Az adatok megismerése

Az adatkezelés időtartama alatt, az adatkezeléssel érintett adatokat az Adatkezelő által foglalkoztatott munkavállalók, feladatuk ellátáshoz szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg, titoktartási kötelezettség terhe mellett.

10. Adattovábbítás

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, a 11. pontban megnevezett adatfeldolgozókon, valamint a hatályos jogszabályokban megfogalmazott előírások kivételével, harmadik félnek nem továbbítja.

11. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő, az 5. pontban felsorolt személyes adatok kezelése során, az adatok tárolásának és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében, tárhely szolgáltatás céljából adatfeldolgozókat vesz igénybe. Más célból az Adatfeldolgozókat nem veszi igénybe az Adatkezelő. Az adatfeldolgozás időtartamát az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók közötti hatályos szerződés tartalmazza.

Az adatfeldolgozók megnevezése és elérhetőségeik:

Cég név: Webflow, Inc.
Cím: 398 11th Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94103, USA
Email: privacy@webflow.com
Honlap: https://webflow.com

Cég név: Google LLC
Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Adatvédelmi információk: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
https://gsuite.google.com/terms/
dpa_terms.html

Az Adatkezelő, más adatfeldolgozót nem vesz igénybe ezen adatkezelés során.

12. Az Érintett jogérvényesítési lehetőségei

Személyes adataival kapcsolatos jogait az Adatkezelőnél, az 1. pontban felsorolt elérhetőségeken keresztül érvényesítheti. Az Adatkezelő a hatályos szabályozások alapján a hozzá beérkezett kérelmet, panaszt kezeli és az eljárás eredményéről az Érintettet tájékoztatja.

Az Érintett az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., weboldal: naih.hu) fordulhat.

Az Érintett jogosult bírósági eljárást indítani az Adatkezelő tevékenységi helye szerint illetékes bíróságon, amennyiben a hatályos jogszabályok szerinti jogait az Adatkezelő megsértette.

Pszichológusi szakmai etikai kérdésekben a Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének Etikai Bizottsága (cím: 1037. Budapest. Montevideo utca 5. II. Emelet., weboldal: http://pszichologuskamara.hu/
tamogatok/bejelentesek/pszicholog
usokkal-kapcsolatos-etikai-vetseg-jelentese/)
illetékes.

13. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott és általa kezelt személyes adatokat saját tulajdonú és üzemeltetésű, illetve a 11. pontban megjelölt Adatfeldolgozók által üzemeltetett szervereken tárolja. Az említett szerverek, a jogosulatlan felhasználás és az azzal kapcsolatos visszaélések megelőzése érdekében, korszerű, a technológiai fejlettségnek megfelelő műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedések vannak védve. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók biztonsági eljárásaikat rendszeresen ellenőrzik és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztik.

14. Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa.

En
HU